1900 census Steelton, Pennsylvania
Jacob E Kirk family